GRATIS verzending op alle leveringen van meer dan £ 25 en dat zal altijd zo zijn!

Algemene voorwaarden

 1. Akkoord met de algemene voorwaarden

1.1.1 De website www.ffs.co.uk, www.frictionfreeshaving.com en www.frictionfreeshaving.co.uk is eigendom van en wordt beheerd door FFS Beauty Ltd, handelend onder de naam 'FFS Beauty Ltd'. Verwijzingen naar "wij", "ons", "onze" of "de website" zijn verwijzingen naar FFS Beauty Ltd. Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 09390238) en ons correspondentieadres is: FFS Beauty Ltd, Unit 14 Morgan's Business Park, Bettys Lane, Norton Canes, Staffordshire, WS11 9UU. Ons btw-nummer is 216137728. Het e-mailadres voor de website van FFS Beauty is: info@ffs.co.uk.  We raden u aan een kopie van deze gebruiksvoorwaarden 'Algemene voorwaarden' af te drukken voor toekomstig gebruik.

1.1.2 Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in om te voldoen aan onze Algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken en onze website onmiddellijk verlaten.

1.1.3 Uw gebruik van deze website en elk lidmaatschap en abonnement van FFS Beauty Ltd is te allen tijde onderworpen aan deze Algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op uw gebruik van de website en alle toepasselijke wetten.

1.1.4 FFS Beauty Ltd heeft 'Leden' en 'Abonnees'. Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op 'Leden' en 'Abonnees'.  Voor de toepassing van deze clausule 1.1.4 is een 'Lid' een gebruiker van onze website die een account heeft aangevraagd en gekregen om toegang te krijgen tot de interne pagina's en inhoud van onze website na het invoeren van persoonlijke inloggegevens en informatie om te voldoen aan ons interne verificatie- en goedkeuringsproces (en 'Lidmaatschap' zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd), en een 'Abonnee' is een Lid dat een Abonnement koopt zoals gedefinieerd in onze leveringsvoorwaarden.

1.1.5 Onze website is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. We vertegenwoordigen niet dat inhoud die op of via onze site beschikbaar is, geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

1.1.6 Er kunnen andere voorwaarden op u van toepassing zijn.  Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

1.1.6(a) Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop we alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verwerken. Door onze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

1.1.6(b) Ons Cookiebeleid, dat details beschrijft van de informatie die we kunnen bewaren om de gebruikerservaring te verbeteren. Door onze site te gebruiken, stemt u ermee in dat wij dergelijke informatie bewaren.

1.1.6(c) Ons beleid voor acceptabel gebruik, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder u akkoord gaat met het gebruik van onze site. Door onze site te gebruiken, stemt u ermee in dit beleid te volgen.

1.2 Afwijkende algemene voorwaarden

1.2.1 U stemt ermee in dat FFS Beauty Ltd het recht heeft om van tijd tot tijd, met of zonder kennisgeving aan u, deze Algemene voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen.  Elke keer dat u onze website wilt gebruiken, dient u deze Algemene voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.  De Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van deze website zijn de versie die actueel is en wordt weergegeven op de website op elke datum dat u de website bezoekt. Uw gebruik van de website van FFS Beauty Ltd nadat wijzigingen zijn aangebracht, betekent dat u ermee instemt gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen.

1.2.2 We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven. We zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.

 1. Uw lidmaatschap en lidmaatschapsplannen

2.1 Lidmaatschapsvoorwaarden

2.1.1 U kunt de specifieke details met betrekking tot uw lidmaatschap bij FFS Beauty Ltd vinden door in te loggen op 'Mijn account' op www.ffs.co.uk.

2.1.2 Nieuwe lidmaatschappen lopen momenteel voor onbepaalde tijd, maar u bent vrij om elk abonnement dat aan uw lidmaatschap is gekoppeld op elk moment op te zeggen.

2.1.3 We kunnen elke aanvraag om lid te worden van FFS Beauty Ltd of onze diensten om welke reden dan ook weigeren. Houd er rekening mee dat door uw e-mailadres op te geven bij het aanmelden, u ons toestemming geeft om via e-mail contact met u op te nemen met betrekking tot uw account en wijzigingen in uw abonnement of de diensten die deze website biedt.

2.1.4 We behouden ons het recht voor om met een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen aan u de voorwaarden van uw lidmaatschap of uw abonnement te wijzigen. De kennisgeving wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld.

2.1.5 Met uitzondering van de orderverwerking (die momenteel voor ons wordt uitgevoerd door externe verwerkingsagenten Stripe) zullen we uw gegevens niet doorgeven aan of verkopen aan een bedrijf buiten onze groep.

2.1.6 Uw gegevens kunnen buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden overgedragen.

2.2 Annulering van lidmaatschap en lidmaatschapswijzigingen

2.2.1 Het lidmaatschap van FFS Beauty Ltd is gratis. Lidmaatschap is vereist als u een actief abonnement hebt en u kunt het lidmaatschap niet opzeggen terwijl een abonnement actief is.  (Zie onze leveringsvoorwaarden voor informatie over de aankoop van Abonnementen en clausule 10 voor informatie over opzegging).

2.2.2 LET OP - Als u verhuist, dient u dit direct aan ons door te geven. Leveringen die zijn verzonden naar een oud adres dat niet is bijgewerkt op de accountpagina, worden niet terugbetaald, de verantwoordelijkheid voor het bijwerken van het afleveradres ligt uitsluitend bij de klant.

 1. Je abonnementen

3.1 U kunt de specifieke details met betrekking tot uw abonnement(en) bij FFS Beauty Ltd vinden door in te loggen op uw "Mijn account"-gedeelte op www.ffs.co.uk en op de link "Accountgegevens" te klikken.

3.2 Zie onze leveringsvoorwaarden voor abonnementsinformatie.

 1. Beschikbaarheid van website

4.1 Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld.

4.2 Hoewel we ernaar streven u de best mogelijke service te bieden, beloven we niet dat onze websitediensten aan uw eisen zullen voldoen en kunnen we niet garanderen dat de service foutloos zal zijn. Als er een storing optreedt in de service, meld dit dan aan ons (zie hierboven voor contactgegevens) en we zullen proberen de storing zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verhelpen.

4.3 We garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van alle of een deel van onze website opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking.

4.4 Uw toegang tot de website kan af en toe worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen de service zo snel als redelijkerwijs mogelijk is herstellen. In het geval dat onze website niet beschikbaar is, zijn onze gebruikelijke bestel- en annuleringstermijnen van toepassing; gelieve ons per e-mail op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw bestelling (info@ffs.co.uk).

4.5 Waar onze website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt.  We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen. 

5 Algemene voorwaarden voor gebruik van de website

5.1 Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales.

5.2 U stemt ermee in om geen materiaal te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden of te verzenden dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware te onderbreken, beschadigen, beschadigen, vernietigen of beperken. apparatuur die direct of indirect met deze website is verbonden. U stemt er ook mee in zich niet te bemoeien met de servers of netwerken die ten grondslag liggen aan of verbonden zijn met deze website of onze diensten, of om de procedures, het beleid of de voorschriften van netwerken die met deze website zijn verbonden, te schenden.

5.3 U stemt ermee in om u niet voor te doen als iemand anders tijdens het gebruik van deze website, u niet op een beledigende manier te gedragen tijdens het gebruik van onze website of de website te gebruiken voor illegale, immorele of schadelijke doeleinden.

5.4 Als u kiest, of u krijgt een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

5.5 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Als uw wachtwoord op enigerlei wijze wordt gecompromitteerd, kunt u het wijzigen in het gedeelte "Mijn account" op www.ffs.co.uk of u moet onmiddellijk contact met ons opnemen via info@ffs.co.uk.

5.6 We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

5.7 U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en maken van back-ups van uw inhoud.

5.8 We kunnen niet garanderen dat onze website veilig of vrij is van bugs of virussen. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

5.9 Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet introduceren.  U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

 1. Auteursrecht en handelsmerken

6.1 Door de gebruiker gegenereerde gegevens

6.1.1 In deze Algemene voorwaarden gebruiken we de term 'Door gebruikers gegenereerde gegevens' om te verwijzen naar materiaal van welke aard dan ook dat u ons verstrekt, inclusief tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video, geluiden en muzikale of literaire werken. Het omvat niet de accountinformatie die u verstrekt wanneer u zich registreert als lid of wanneer u die informatie vervolgens wijzigt.

6.1.2 Dit gedeelte van onze Algemene voorwaarden beschrijft de rechten en plichten die u en wij hebben in verband met door gebruikers gegenereerde gegevens. Als u door gebruikers gegenereerde gegevens bekijkt of indient, gaat u ermee akkoord dit te doen volgens deze Algemene voorwaarden. Als u door gebruikers gegenereerde gegevens niet onder deze voorwaarden wilt bekijken of indienen, moet u dat niet doen.

6.1.3 We beoordelen door gebruikers van deze website ingediende door gebruikers gegenereerde gegevens niet systematisch. Door gebruikers gegenereerde gegevens zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De standpunten van andere gebruikers op onze website vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.  Als u een klacht wilt indienen over informatie en materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, neem dan contact met ons op via: info@ffs.co.uk

6.1.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van User Generated Data. We geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, over door gebruikers gegenereerde gegevens, ook niet met betrekking tot de nauwkeurigheid of wettigheid ervan. We wijzen alle aansprakelijkheid in verband met door gebruikers gegenereerde gegevens af voor zover toegestaan ​​door de wet.

6.1.5 Elke keer dat u door gebruikers gegenereerde gegevens aan ons verstrekt, verklaart en garandeert u ons als volgt:

6.1.5(a) u bezit uw door gebruikers gegenereerde gegevens of hebt het recht om deze in te dienen, en door deze in te dienen, maakt u geen inbreuk op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht of handelsmerk), privacy of publiciteit rechten, rechten van vertrouwelijkheid of rechten onder contract;

6.1.5(b) uw door gebruikers gegenereerde gegevens niet illegaal, lasterlijk, obsceen, pornografisch, intimiderend, bedreigend, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend zijn; moedigt geen gedrag aan dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, in strijd is met de wet en niet anderszins ongepast is;

6.1.5(c) uw door gebruikers gegenereerde gegevens maken geen reclame voor producten of diensten of vragen geen zaken;

6.1.5(d) uw door gebruikers gegenereerde gegevens identificeren geen enkele persoon (inclusief naam, adres of een foto of video) jonger dan 18 (achttien) en als door gebruikers gegenereerde gegevens een persoon identificeren ouder dan 18 (achttien), hebt u toestemming van die persoon om op precies die manier te worden geïdentificeerd in uw door gebruikers gegenereerde gegevens; en

6.1.5(e) bij het indienen van uw door gebruikers gegenereerde gegevens imiteert u zich niet voor een andere persoon.

6.1.6 U bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van de garanties in artikel 6.1.5. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van een dergelijke garantie.

6.1.7 We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, te weigeren uw door gebruikers gegenereerde gegevens te plaatsen, te verwijderen of te bewerken, of uw toegang tot alle of een deel van deze website te beperken, op te schorten of te beëindigen, in het bijzonder wanneer Door gebruikers gegenereerde gegevens schendt een van de Algemene voorwaarden en we kunnen dit doen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

6.1.8 We claimen geen eigendomsrechten op door gebruikers gegenereerde gegevens. Door gebruikers gegenereerde gegevens worden echter als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten beschouwd en door door gebruikers gegenereerde gegevens in te dienen, verleent u hierbij aan FFS Beauty Ltd. een niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, wijzigen, afgeleide werken van maken, weergeven en uitvoeren van die door gebruikers gegenereerde gegevens in alle media (inclusief, maar niet beperkt tot, onze website en die websites die we exploiteren door middel van een 'white label' of 'co-branded' service voor derden partijen).

6.1.9 We kunnen door gebruikers gegenereerde gegevens of delen van door gebruikers gegenereerde gegevens koppelen aan ander materiaal, inclusief gegevens die zijn ingediend door andere gebruikers van de website of zijn gemaakt door FFS Beauty Ltd en/of andere derden. We kunnen door gebruikers gegenereerde gegevens gebruiken voor onze interne zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om trends of categorieën te onderzoeken en deze op de website te gebruiken of om FFS Beauty Ltd en www.ffs.co.uk te promoten, op de markt te brengen of te adverteren. We zullen uw door gebruikers gegenereerde gegevens niet aan derden verkopen, maar u erkent dat we er indirect commercieel voordeel uit kunnen halen, bijvoorbeeld door advertenties van derden te verkopen die naast door gebruikers gegenereerde gegevens worden weergegeven.

Copyright 6.2

6.2.1 Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop is gepubliceerd.  Die werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

6.2.2 U stemt ermee in dat u geen inbreuk zult maken op enig recht, inclusief intellectuele eigendomsrechten van een persoon, inclusief, maar niet beperkt tot, het kopiëren, reproduceren of anderszins wijzigen van materiaal dat is verstrekt als onderdeel van uw Abonnement.

6.2.3 U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze website is geplaatst.

6.2.4 U mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van begeleidende tekst gebruiken. 

6.2.5 Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze website moet altijd worden erkend.

6.2.6 U mag geen enkel deel van de inhoud op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit te doen van ons of onze licentiegevers.

6.2.7 Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebben gemaakt.

6.3-handelsmerken

6.3.1 Alle handelsmerken, logo's, afbeeldingen, producten en bedrijfsnamen die op deze website worden weergegeven of waarnaar wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets op deze website verleent u een licentie of recht om dergelijk materiaal te gebruiken, te wijzigen of te verwijderen.

 1. Betalingen

Zie onze leveringsvoorwaarden voor betalingsinformatie.

 1. Korting

8.1 Verwijzingsschema

8.1.1 We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de waarde van verwijzingskortingen op elk moment te wijzigen, voor zowel verwijzers als referenten.

8.1.2 Een succesvolle verwijzing wordt gedefinieerd als een aankoop met een minimumwaarde van £ 6 (zes pond), en die niet is terugbetaald. Alle verwijzingsaankopen zijn onderworpen aan een beoordelingsperiode van zes uur, waarin we ons het recht voorbehouden om het verwijzingsproces te beëindigen. In dit geval zullen we de verwijzer per e-mail op de hoogte stellen.

8.1.3 Om ervoor te zorgen dat een scheidsrechter een verwijzingskortingscode inwisselt, moet de minimumwaarde van de aankoop voorafgaand aan de aanvraag groter zijn dan of gelijk zijn aan £ 7

8.1.4 Kortingscodes kunnen slechts op één bestelling worden toegepast en er kan slechts één kortingscode per bestelling worden toegepast. Bij meerdere verwijzingen worden kortingscodes automatisch toegepast op de volgende bestelling waarop geen kortingscode is toegepast.

8.1.5 Kortingscodes kunnen alleen worden toegepast op abonnementsaankopen en zijn niet geldig wanneer ze worden gebruikt om cadeausets of niet-abonnementsartikelen op onze winkelpagina te kopen.

 1. Levering en retourneren

Zie onze leveringsvoorwaarden voor leverings- en retourinformatie.

 1. Privacy & Cookies

We verzamelen persoonlijke informatie over u door uw gebruik van deze website en onze diensten. Alle informatie die we over u verzamelen, is onderworpen aan ons Privacybeleid, Cookiebeleid en Beleid voor acceptabel gebruik. Als u niet akkoord gaat met ons beleid, moet u deze website onmiddellijk verlaten.

 1. Annulering

11.1 Als u uw abonnement wilt opzeggen email ons Customer Experience-team naar: annuleren@ffs.co.uk. Geef uw naam, factuuradres, details van de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres op.

 1. Beschadigde of defecte artikelen

Zie onze leveringsvoorwaarden voor informatie over beschadigde of defecte artikelen.

 1. geen verklaring van afstand

Als we de uitoefening van rechten die voor ons beschikbaar zijn onder deze Algemene Voorwaarden uitstellen of niet uitoefenen of afdwingen, vormt een dergelijke vertraging of mislukking geen verklaring van afstand van dat recht of andere rechten onder deze Algemene Voorwaarden.

 1. Rechten van derden

14.1 U erkent en stemt ermee in dat niets in deze Algemene voorwaarden enige voordelen verleent aan derden onder de bepalingen van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

14.2 In overeenstemming met clausule 1.2.1 kunnen we een of alle bepalingen in de Algemene voorwaarden op enigerlei wijze intrekken, afzien, toewijzen, vrijgeven of wijzigen zonder de toestemming van een derde partij.

 1. Opdracht door ons

U stemt ermee in dat we onze rechten mogen toewijzen en/of onze verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden mogen overdragen, uitbesteden of delegeren. Deze Algemene voorwaarden zijn persoonlijk voor u en zijn door u overeengekomen in uw eigen voordeel en niet in het voordeel van een andere partij en u mag uw rechten en verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren.

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig gebrek aan prestatie, of de onbeschikbaarheid of het falen, van deze website of onze diensten, of voor enig verzuim door ons om te voldoen aan deze Algemene voorwaarden, wanneer een dergelijk gebrek, niet-beschikbaarheid of falen voortvloeit uit een oorzaak redelijkerwijs buiten onze controle.

 1. Vrijwaring door jou

U stemt ermee in om FFS Beauty Ltd, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun directeuren, functionarissen, agenten, aannemers, partners en werknemers, te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen elk verlies, aansprakelijkheid, claim, eis, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, voortvloeiend uit of in verband met een schending door u van deze Algemene voorwaarden of enige schending door u van toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde partij.

 1. Website Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door FFS Beauty Ltd en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. De informatie op onze website is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud op onze website. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

 1. Afwijzing van garanties en beperkingen op aansprakelijkheid

19.1 Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

19.1.1 We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op onwettige wijze. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

19.2 Als u een zakelijke gebruiker bent:

19.2.1 We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of enige inhoud erop.

19.2.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien te voorzien, voortvloeiend uit of in verband met:

19.2.2(a) gebruik of onmogelijkheid om onze website te gebruiken; of

19.2.2(b) gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze website wordt weergegeven.

19.2.3 In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

19.2.3(a) verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;

19.2.3(b) bedrijfsonderbreking;

19.2.3(c) verlies van verwachte besparingen;

19.2.3(d) verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

19.2.3(e) enige indirecte of gevolgschade of verlies.

 1. Als u een consumentengebruiker bent:

19.3.1 Houd er rekening mee dat we onze website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in onze website niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

19.3.2 Als defecte digitale inhoud die we hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dit wordt veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, zullen we de schade herstellen of u een vergoeding betalen. We zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een ​​gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt gevolgd of het minimale systeem hebt geïnstalleerd door ons geadviseerde eisen.

19.4 Deze website en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en op een "zoals beschikbaar"-basis en we geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de website, eventuele storingen, vertragingen of onderbrekingen in de verzending van dozen, levering of downloaden van enige inhoud op de website, eventuele kosten, verliezen, uitgaven of schade voortvloeiend uit het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van de website of enig gedrag van gebruikers van de website. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken producten of abonnementen te leveren. Behoudens clausule 18.1 wijzen wij alle verklaringen en garanties af, waaronder bijvoorbeeld garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Bovendien verklaren of garanderen wij niet dat de informatie die via onze site toegankelijk is, juist, volledig of actueel is.

 1. Toepasselijk recht

20.1 Deze website wordt beheerd door FFS Beauty Ltd.

20.2 Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door Engels recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben, behalve dat als u een inwoner van Noord-Ierland bent, u ook een procedure in Noord-Ierland mag aanspannen, en als u een inwoner van Schotland bent, u ook een procedure in Schotland mag aanspannen .

20.3 Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door Engels recht. We stemmen allebei in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.